Logo

Pravidla sezónních her

Úplná pravidla sezónních her


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „sezónních her" (dále jen „soutěž“).


Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených návštěvníkům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Pořadatel soutěže: SKRYTÉ PŘÍBĚHY z.s., se sídlem: Střelecká 2708/25, Jablonec nad Nisou, IČO: 061 18 003 (dále jen jako „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).


Termín trvání soutěže a místo je stanoven pro každou hru zvlášť.

Soutěž "Cesty za svobodou" probíhá v období od 1.4.2024 do 20. 12. 2024. Soutěž "Za Poklady Geoparku Ralsko" probíhá v období od 1.4.2024 do 1.12.2024 Soutěž "Cesta valdštejnských architektů" probíhá v období od 1.4.2024 do 20.12.2024. Všechny soutěže probíhají na území České republiky (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).


Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 6 let, která splní podmínky soutěže popsané v kapitole Mechanika soutěže (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Výhry v jednotlivých soutěžích jsou uvedeny níže: "Cesty za svobodou": 1. cena powerbanka a placky, 2. cena plechový hrneček, tričko a placka, 3. cena tričko a turistický deník Skrytých příběhů "Za poklady Geoparku" 1. cena powerbanka s logem Skrytých příběhů, 2. cena tričko Skrytých příběhů, 3. cena stolní hry od společnosti Mindok. "Cesta valdštejnských architektů" 1. cena, dvojkniha o Albrechtovi z Valdštejna 2. cena powerbanka, 3. cena tričko Skrytých příběhů. (dále jen jednotlivě jako „výhra“ a společně jako „výhry“)


Mechanika soutěže Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že: si založí účet v aplikaci Skryté příběhy (dále jen „aplikace SP“), a to tak, že uvede e-mailovou adresu, zvolí si heslo a udělí souhlas s těmito pravidly soutěže (dále jen „účet“). Každá fyzická osoba si smí vytvořit jen jeden účet. Porušení této podmínky je důvod k vyloučení ze soutěže. v době konání soutěže projde a dokončí alespoň jednu herní trasu Skrytých příběhů, která je začleněna do speciální skupiny sezónních tras (Cesty za svobodou atd.) Soutěžící, který bude registrován pod více účty bude ze hry vyřazen. Soutěžícím, kteří splnili podmínky uvedené pod body a) a b) jsou zařazeni do slosování cen. Za každou dokončenou trasu ze skupiny sezónních her jsou hráči zařazeni do slosování o ceny. Každá dokončená trasa je jeden hlas ve slosování.

Výherci a předání výher Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 14 dnů po skončení doby konání soutěže, a to v sídle pořadatele. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové komunikace, a to do 14 pracovních dnů ode dne losování. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol. Výhry budou výhercům výher doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem. V případě, že si výherce ani po opakované výzvě nesdělí nebo nepotvrdí adresu pro doručení výhry propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.


Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy Účastí v soutěži (resp. sdělením svých osobních údajů pro možnost uplatnění výhry) soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat jím sdělené osobní údaje pro účely realizace soutěže podle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu e-mail, GPS údaje navštívených míst a časy návštěv.

Účastník bere na vědomí, že se předpokládá, že v případě, že se stane výhercem bude požádán, aby ke svému účtu doplnil i další osobní údaje: jméno a příjmení, adresu a věk. Rovněž bude požadováno, aby účastník nebo jeho zákonný zástupce dodatečně potvrdil, že souhlasí se zpracováním osobních údajů získané při přebírání výher, tj. obrazový a zvukový záznam soutěžícího. Tento dodatečný souhlas bude podmínkou pro předání ceny.

Osobní údaje budou užity pro účely vedení a realizace soutěže zahrnující kontrolu soutěže a předání výher, u osobních údajů výherců pak též za účelem marketingové prezentace pořadatele.

Právním titulem zpracování je oprávněný zájem a souhlas výherců – subjektů- údajů. Po skončení doby soutěže bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu, která se bude odvíjet od aktivit, kterými se soutěžící do soutěže zapojil. V případě soutěžících, kteří absolvovali některou z herních tras Skrytých příběhů, budou osobní údaje uchovávány po celou dobu jejich zapojení do hry Skryté příběhy, která běží i po době trvání soutěže. U ostatních soutěžících budou osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho roku po ukončení soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek).

Doba zpracování je doba trvání soutěže a naplnění účelu zpracování osobních údajů. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. Údaje poskytnuté soutěžícím může zpracovávat pouze pořadatel. Správce/pořadatel nevyužívá při provozování soutěže žádného zpracovatele. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na e-mailové adrese: [email protected] . Na uvedené e-mailové adrese může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost. Soutěžící jakožto subjekty údajů mají právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Poskytnutí osobních údajů ze strany výherce je smluvním požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost doručení výhry. Neposkytne-li výherce pořadateli osobní údaje pro účely doručení výhry, nárok výherce na výhru zaniká.


Závěrečná ustanovení Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.skrytepribehy.cz Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.

Pořadatel soutěže neodpovídají za výhru či její funkčnost, neposkytují jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.

Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.

Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.